gafarToebuli Zebna
gafarToebuli Zebna
rukis naxva

aqcie Seni gancxadebebi ufro xilvadad! gaxdi VIP!

arcerTi gancxadeba rubrikaSi silamaze, Tmis movla, sxeulze zrunva, Tmis cvenis sawinaaRmdego saSualebebi, masaJi

ver ipoveT rasac eZebdiT ? ramdenime wamSi ganaTavseT Tqveni ufaso gancxadeba, namdvilad moiZebneba vinme, vinc SeZlebs dagexmaroT !

ufaso gancxadebis ganTavseba