gafarToebuli Zebna
gafarToebuli Zebna

Cemi CaniSnuli gancxadebebi

Tqven ar gaqvT arcerTi gancxadeba Tqvens saniSneSi

ver ipoveT rasac eZebdiT ? ramdenime wamSi ganaTavseT Tqveni ufaso gancxadeba, namdvilad moiZebneba vinme, vinc SeZlebs dagexmaroT !

ufaso gancxadebis ganTavseba