gafarToebuli Zebna
gafarToebuli Zebna

gancxadeba GEO1426166

gavicnob qals/gogos

Tbilisi
ianvari 19, 2022
GEO1426166
gamarjoba vinc amas kiTxulob me mqvia vako) minda gavicno adamiani visac survili aqvs qondes sasiamovno faruli urTierToba gaugebrobebis gareSe. var 25 wlis vcxovrob TbilisSi, normaluri garegnobis saSualo simaRlis.asaks rac Seexeba sasurvelia partniori iyos 23 wlis an metis.upiratesobas asaks ar vaniWeb mTavaria gavugoT erTmaneTs amitom Tu Cveni survilebi daemTxveva SegiZlia am nomerze damekontaqto : 574 227 249 vako
Tbilisi ruqis naxva