gafarToebuli Zebna
gafarToebuli Zebna

gancxadeba GEO1423044

gavicnob qals

Tbilisi > mTawminda, sololaki
dekemberi 13, 2021
GEO1423044
gavicnob qals var 40 wlis finansurad damoukidebeli var bunebiT romantikosi veZeb qalbatons urTierTobosTvis mxiblavs moridebuli da zrdilobiani qalbatonebi