gafarToebuli Zebna
gafarToebuli Zebna

gancxadeba GEO1422308

gacnoba

Tbilisi
dekemberi 03, 2021
GEO1422308
var nirmaluli garegnobis 35wlis Cveulebrivi biWi . Tbilisidan aseve dasaqmebuli da a.S veZeb normluli garegnobis mandilosans seriozuli urTierTobisTvis .