gafarToebuli Zebna
gafarToebuli Zebna

gancxadeba GEO1445720

faruli da sasiamovno urTierTobisaTvis.

saqarTvelo
seqtemberi 24, 2022
GEO1445720
farul da sasiamovno urTierTobisaTvis gavicnob gogos 35 wlamde . SemiZlia finansuri daxmarebis gaweva. momwere da piradSi ganvixiloT sxva aucilebeli detalebi gelodebi. gelodebi mailze GOGA.GOGA199011@MAIL.ru