gafarToebuli Zebna
gafarToebuli Zebna

gancxadeba GEO1446081

daojaxebis mizniT

saqarTvelo
noemberi 30, 2022
GEO1446081
mogesalmebiT.mokleT gamomexmauros 30.dan 40.wlamde mandilosani mxolod daojaxebis mizniT mizandasaxuli da visac surs axali cxovrebis nulidan dawyeba ganaTlebuli da meojaxe Svilianzec ar maqvs garTuleba,Cemze davwer var 45 wlis maqvs sakmarisad yvelaferi da var Sromismoyvare da mosiyvarule adamiani,var ganSorebuli myavs erTi Svili gogona, romelic dedamisTan izrdeba,vinc dainteresdeba ufro met infos mivawvdi.
saqarTvelo ruqis naxva