gafarToebuli Zebna
gafarToebuli Zebna

gancxadeba GEO1438749

gavicnob qals

aWaris avtonomiuri respublika
maisi 27, 2022
GEO1438749
var baTumeli gavicnob qals samegobrod var 38 wlis mniSvneloba ar aqvs qalaqs mTavaria iyos normaluri Camoyalibebuli da mxiaruli viqiraveb binas TbilisSi an baTumSi maqvs Cemi soliduri Semosavali momwereT realurebma
aWaris avtonomiuri respublika ruqis naxva