gafarToebuli Zebna
gafarToebuli Zebna

gancxadeba GEO506144

  • gTavazobT srul saremonto momsaxurebas
  • gTavazobT srul saremonto momsaxurebas
  • gTavazobT srul saremonto momsaxurebas
  • gTavazobT srul saremonto momsaxurebas
  • gTavazobT srul saremonto momsaxurebas
  • gTavazobT srul saremonto momsaxurebas
  • gTavazobT srul saremonto momsaxurebas
  • gTavazobT srul saremonto momsaxurebas
gTavazobT srul saremonto momsaxurebas
1/9

gTavazobT srul saremonto momsaxurebas

qvemo qarTli
noemberi 19, 2022
GEO506144
gTavazobT srul saremonto momsaxurebas:aSeneba,galesva,santeqnika,eleqtroba,TabaSirmuyao(ormagi da sammagi + originaluri doneebiT),maliarka(SeRebviT da SpaleriT),kafel-metlaxi,laminati-umokles droSi xarisxianad da iafad.vimuSaveb rusTavSi an TbilisSi.
qvemo qarTli ruqis naxva