gafarToebuli Zebna
gafarToebuli Zebna

gancxadeba GEO652030

eleqtriki gamoZaxebiT binaze.

aWaris avtonomiuri respublika > baTumi
maisi 19, 2020
GEO652030
eleqtro gayvaniloba. (evro)
yvela eleqtro momsaxurebiT.
lustrebis montaJi.
Zveli WaRebis aRdgena.
mob.: +995 568077756