gafarToebuli Zebna
gafarToebuli Zebna

gancxadeba GEO1435942

  • siyvaruli daojaxeba
  • siyvaruli daojaxeba
  • siyvaruli daojaxeba
siyvaruli daojaxeba
1/4

siyvaruli daojaxeba

Tbilisi
noemberi 29, 2022
GEO1435942
var 36 wlis Tbiliseli yofili kalaTburTeli maqvs Cemi bina da samsaxuri vcxovrob marto damirekos 25 wlidan 40 wlamde gogom biniT uzrunvelyofilma gogom Tbiliselma qorwinebaSi ar vyofilvar Tundac iyos ganaTxovari.
vaiberi 599 95 33 11 goga