gafarToebuli Zebna
gafarToebuli Zebna

gancxadeba GEO1424227

mxiaruli

Tbilisi
dekemberi 25, 2021
GEO1424227
gamarjobaT minda gavicno mxiaruli, saRad moazrovne, gogo.
20-dan 30-31-kai iyos 33 wlis. TbilisSi mcxovrebi, principSi xo yvela TbilisSi vcxovrobT?😉.
xo rac mTavaria fuls maSin vxarjav roca me vTvli saWirod da ramdensac vTvli.
danarCenze erTad vifiqroT. 597003107.