gafarToebuli Zebna
gafarToebuli Zebna

gancxadeba GEO1454073

gacnoba

gacnoba

guria
dekemberi 06, 2022
GEO1454073
me var 29wlis 5aprils gavxdi da saswrafod veZeb 29wlis qals dasaojaxeblad maqvs sakuTari saxli myavs manqana kargi biWi var gTxovT gamomexmaureT am nomerze 568751949 ze magram esemesi ar momweroT mxolod damikavSirdiT mxolod muslimani gogoebi damikavSirdiT qristiani gogoebi ar minda
guria ruqis naxva
damatebiTi informacia
damatebiTi informacia