gafarToebuli Zebna
gafarToebuli Zebna

gancxadeba GEO1418861

daojaxeba

saqarTvelo
dekemberi 27, 2021
GEO1418861
gavicnob 40 wlamde gauTxovar seriozul ganwyobiT qalbatons ojaxis Seqmnis da qorwinebis mizniT . var 50 wlis arasodes ar viyavi daojaxebuli , vmuSaob da vcxovrob poloneTSi .