gafarToebuli Zebna
gafarToebuli Zebna

gancxadeba GEO1446185

var 37 ucolo.ojaxis Seqmnis mizniT

aWaris avtonomiuri respublika > baTumi
agvisto 09, 2022
GEO1446185
var mezRvauri 37 is.vcxovrob qiriT. baTumi. gavicnob gogos qals ojaxis Seqmnis mizniT -mSromels - sasurvelia biniT saxliT. - 30/50 wlamde. exla gemze var da kontaqti mxolod whats app / telegram iT sms SemiZlia momwereT am nomerze +212703866097. aseve @luckygram777 telegramze an nomrit mititebuli