gafarToebuli Zebna
gafarToebuli Zebna

gancxadeba GEO1374299

seriozuli urTierTobisTvis

aWaris avtonomiuri respublika
noemberi 21, 2022
GEO1374299
gamarjobaT. var 34 wlis mamakaci. biniT da samsaxuriT uzrunvelyofili. qorwinebaSi arasdros vyofilvar. gavicnob wesier, momxibvlel ojaxis gogos. vcxovrob aWaraSi. momwereT nomerze: 557900268.