gafarToebuli Zebna
gafarToebuli Zebna

gancxadeba GEO1444775

ojaxis Seqmnis mizniT

aWaris avtonomiuri respublika
ivlisi 24, 2022
GEO1444775
danarCeni piradSi visaubroT
aWaris avtonomiuri respublika ruqis naxva