gafarToebuli Zebna
gafarToebuli Zebna

gancxadeba GEO1438898

gavicnob samegobrod qals

aWaris avtonomiuri respublika
maisi 30, 2022
GEO1438898
var baTumeli gavicnob samegobrod qals maqvs Cemi Semosavali Tu survils gamoTqvams viqiraveb binas TbilisSi baTumSi quTaisSi sadac iqneba da isurvebs var erTi ubralo adamiani Semexmianos normalurma da marto finansebis mosiyvarulea ara