gafarToebuli Zebna
gafarToebuli Zebna

gancxadeba GEO1448696

iyideba alpuri Txebi

iyideba alpuri Txebi

1 000l
saqarTvelo
seqtemberi 06, 2022
GEO1448696
iyideba sufTa sisxlis alpuri jiSis Txebi, aseve alpuris da adgilobrivis narevi Txebi da mozardi ciknebic dainteresebis SemTxvevaSi darekeT am nomerze 568108912
saqarTvelo ruqis naxva