გაფართოებული ძებნა
გაფართოებული ძებნა

განცხადება GEO1437433

  • moWimuli iatakebi (stiaSka)
  •  
  •  
moWimuli iatakebi (stiaSka)
1/2

moWimuli iatakebi (stiaSka)

10ლ
თბილისი
მაისი 16, 2022
GEO1437433
"ka plus art" gTavazobT iatakis moWimvas(stiaSka) misaReb fasebSi,

dasxmas vawarmoebT Cvenive pompiT,davagebT Sida da gare farTze da Senobis saxuravze nebismieri sirTulis gadaxurvas.

mogemsaxurebaT gamocdili jgufi romlebic orientirebulebi arian xarisxze da siswrafeze
თბილისი რუქის ნახვა

Tu gaqvT saitis xedvis problema, daaklikeT aq