გაფართოებული ძებნა
გაფართოებული ძებნა

განცხადება GEO1397573

  • betonis dasxma moprialeba
  • betonis dasxma moprialeba
  • betonis dasxma moprialeba
betonis dasxma moprialeba
1/4

betonis dasxma moprialeba

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა > ბათუმი
აგვისტო 20, 2022
GEO1397573
gTavazobT betonis dasxma moprialebas niadagis momzadebas da aseve ferad betonis dasxmas umaRlesi xarisxiT da evropaSi cnobili "oskaris" da "ingkos" firmis teqnikiT 557 64 07 16 aleqsi

Tu gaqvT saitis xedvis problema, daaklikeT aq