გაფართოებული ძებნა
გაფართოებული ძებნა

განცხადება GEO1422702

.ბუღალტერული აღრიცხვა დამწყებთათვის

.ბუღალტერული აღრიცხვა დამწყებთათვის

300ლ
თბილისი
ნოემბერი 21, 2022
GEO1422702
.

ბუღალტერია (დამწყებთათვის) მოკლე კურსი
ბუღალტრულ აღრიცხვა,ფინანსური ანგარიშგება და ანალიზი,საგადასახადო საკითხები და დეკლარირება
გამოიყენე შანსი! კურსს უძღვება მრავალფეროვანი აკადემიური და პრაქტიკული სამუშაო გამოცდილების მოქნე, დარგის საუკეთესო წარმომადგენელი, მაღალკვალიფიცირებული სპეციალისტი და ექსპერტი ქალბატონი დეა ზურაბიშვილი.
ბუღალტრის პროფესიის დასაუფლებლად ვიწვევთ ყველას, ვისაც საერთო შეხება არ ჰქონია ბუღალტერიასთან და გადაწყვიტა პროფესიის შეცვლა ,ვინც გააწყვიტა 0-დან დაეუფლოს ახალ პროფესია სმიუხედავად ასაკისა და ძირითადი პროფესიისა,კომპანიის ხელმძღვანელებისთვის, რომელთაც სურთ ისწავლონ ბუღალტრული დოკუმენტაციის სწორად წაკითხვა,დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებისთვის,
გაკვეთილებზე თეორიული მასალის ათვისება ხდება მრაფალფეროვანი პრაქტიკული მაგალითებით. საბუღალტრო და საგადასახადო საბუთების აღრიცხვა-წარმოების შესწავლა მიმდინარეობს ახალი საგადასახადო კოდექსის სრული დაცვით. მსმენელი კურსის გავლის შემდეგ დამოუკიდებლად, დახმარების გარეშე შეძლებს აწარმოოს ბუღალტრული საქმე.
ჩვენი კურსი წარმოადგენს პროფესიონალურ ტრენინგს, რომელიც მიმართულია ბუღალტრის პროფესიის დასაუფლებლად მaღალი ხარისხის უნარ-ჩვევების გამომუშავებისა და ცოდნის მიწოდებაზე, რომელიც საშუალებას მოგცემთ აწარმოოთ მარტივი და პირველადი ბუღალტრული დოკუმენტაციის აღრიცხვა, მოგება-ზარალის ანგარიში სამეურნეო საქმიანობის კონკრეტული სპეციფიკიდან გამომდინარე, საგადასახდო დეკლარაციებისა და ფორმების შევსება.
სასწავლო კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:
• ფინანსური ანგარიშგება და მისი შემადგენელი ელემენტები
• ბალანსი
• ლიკვიდურობა
• ბუღალტრული ანგარიშები
• რეგისტრაციის ჟურნალი და საცდელი ბალანსი
• საცდელი ბალანსის შედგენის წესი
• მოგება-ზარალის ანგარიშგება და მისი შედგენის თანმიმდევრობა
• ცვლილებების ასახვა შემოსავლებსა და ხარჯებზე
• მარაგების გაყიდვა
• შემოსავლებისა და ხარჯების გადატანა მოგება-ზარალის ანგარიშზე
• დამატებითი ღირებულების გადასახადის აღრიცხვა
• დაუმთავრებელი წარმოება
• მოთხოვნის აღრიცხვა
• სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების თვითღირებულების განსაზღვრა
• სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების უწყვეტი და პერიოდული აღრიცხვა
• ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა
• ძირითადი საშუალებების ცვეთა
• ვალდებულებების აღრიცხვა
• საკუთარი კაპიტალის აღრიცხვა
• შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა
• იჯარის აღრიცხვა
• საგადასახადო ვალდებულებების აღრიცხვა
• ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშთა გეგმა
• ბუღალტრული ანგარიშგების დანიშნულების მოკლე განმარტებები
• შემაჯამებელი ამოცანები

თუ მსმენელმა ვერ შესძლო პროგრამით გათვალისწინებული მასალის ათვისება, მას აქვს შესაძლებლობა ხელახლა გაიაროს პროგრამა ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე. კურსის დასრულების და მუშაობის დაწყების შემდეგ ყოფილ მსმენელებს, საჭიროების შემთხვევაში, გაეწევათ კონსულტაცია უფასოდ.
• კურსის ხანგრძლივობა: 30 საათი
• კურსის ღირებულება:300 ლარი.
• გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 1,5-2 საათი (კვირაში 2-3-ჯერ)
მისამართი; მ.ისანი, ( ისნის გამგეობასთან ,ახალი აშენებული 12 სართულიანი შენობაში, მეორე სადარბაზო მეოთხე სართული მ.სამედიცინო ინსტიტუტი, ვაჟა ფშაველას გამზირი 2ა I სადარბაზო, დაგვიკავშირდით და გაიარეთ რეგისტრაცია კურსზე:2 27 36 01, 595 42 49 89 .574 10 5959 ,574472267
დამატებითი ინფორმაცია

Tu gaqvT saitis xedvis problema, daaklikeT aq

დამატებითი ინფორმაცია