გაფართოებული ძებნა
გაფართოებული ძებნა

განცხადება GEO1447738

me var daviTi

me var daviTi

თბილისი
აგვისტო 27, 2022
GEO1447738
gamarjoba me var 20 wlis biWi sasiamovno garegnobis sportul tanze dasaqmebuli weseri adamiani Sromis moyvare pozitirui keTili
veZeb mandilosans gogonas Seyvarebulis gaCena minda Zalian 20 wlis var da jer ar myolia Seyvarebuli vinem kai gogos dagiaxlovdebodiT didi siamovnebiT vizrunebdi Tvenze yvela.
თბილისი რუქის ნახვა

Tu gaqvT saitis xedvis problema, daaklikeT aq