გაფართოებული ძებნა
გაფართოებული ძებნა

განცხადება GEO1425923

gavicnob qalbatons

კახეთი
იანვარი 17, 2022
GEO1425923
ojaxis sheqmnis miznit gavicnob 38 dan 45 wlamde asakis ojaxis patiosan qalbatons romelic iqneba meojaxe da kargi diasaxlisi romelic ar iqneba qorwinebashi namyofi qalbatoni iqneba yvelafrit uzrunvelyofili

Tu gaqvT saitis xedvis problema, daaklikeT aq