გაფართოებული ძებნა
გაფართოებული ძებნა

განცხადება GEO1421919

Gacnobea megobroba

Gacnobea megobroba

თბილისი
ნოემბერი 29, 2021
GEO1421919
Neta iseti qAli tu arsebobs 40 tslidan 51 tslamde vinc mamakacshi simddres da fufunebas AR edzebs aramed sitbos da megobrobas sikvaruls finansurad araferi gaachnia maq ubralod sa momsaxuri mcore shemodavali Erti rac gamachnia suli da guli da megobrobis sikvarulis survili sxvagvarad ki rasac vishovi didi pativia davxarjo imashi ROM cxovreba moitxovs rasac shevdzlebt ertat mtavaria megobroba da suli da guli ertmanettan tkbilad da megobruli urtiertoba TU shevetskobit t ertmanettan sasurvelia sikvarulamde da iseti megobroba da
gageba romelic sasurvelia arasodes damtavrdes da imeds Vitoveb aseti megobroba bevri problems moagvarebs chvenshi gansakutrebit ki suliers mtavari megobrobis unari da martali utkuari survilir megobrobisa sikvarulis megobrobit cxovreba lagdeba da mshvenieri xdeba suliereba asetia sastaulebic xdeba Roca sulieri problemebi gvardeba kvelaferi lagdeba
.araferi gamachnia mxolod survili da sitbo .sasurvelia movaaro iset t qals vin amas iimaxubs da
esachiroeba didi pativia chemtvis aseti qalis tvalebshi chavxedo da Ra tkma unda sikvarulit me var 50 tslis mamakaci da .
didi pativia da sixarulit tu aseti qals gavicnob vecdebi viko is rac var yrtiertoba tviton gvamxels Ra pirovneba vart da tu vipovit ertmanetshi am gancxadebit dadeba chemi mxridan martla araa Cudi shesabamis megobri
qalbatonis mosadzebnad vinc sulierebas pirvel adgilad akenebs da ara sgaugebar adamiani ki ver gaigebs da mati azri ki AR mainteresebs vtser ara ubralod da namdvili megobari qAli mchirdeba sulierad tu vinmes gonia rom sikvaruli fulzea damokidebuli dzalian scfeba . chemi telefonis nomeria 568108112 amboben CDA bedis monaxevrea ROM gavicno aseti normaluri qAli ratomac ara cxovreba iseti xanmoklea . mirchevnia sinamdviles tore tkuils mokle fexebi aq da kudi aq Melissavit qals simartle unda utxra me rac var eg var suliereb da vafaseb megobrobas tu qalisganac analogiuri vigrdzeni venacvale arada kvela tavis gzas movnaxavt mtavaria guli Ras gvikaraxebs urtiertobisas egaa madlob mkitxvels AR var shedzlebuli finansurad can n maq xan ara mocharbebuli fuli isviatat mara asea in xo mtavari qirit vcxovrob aravinaaa normaluri qAli iqneb sacole vipovo. Biniani qali tu vinmea normaluri biis gamo kiar vedzeb iqneba ori kurdgheli ertat davichirotqoda biniani qali gavicno normaluri aba Bina ratunda qals ginda kacs tu at gaixara saflavshi xoar tsaighebs adamiani
Saxlkars xo unda gamoikenos tore me Bina kiar mainteresebs aramed qAli

Tu gaqvT saitis xedvis problema, daaklikeT aq